vacu term warszawa ad 5

Hodowle krwi były pozytywne u wszystkich oprócz jednego z tych pacjentów, którzy mieli pozytywną hodowlę szpiku kostnego. Ponieważ średni czas obserwacji pacjentów przyjmujących klarytromycynę był dłuższy niż wśród osób otrzymujących placebo, zwiększone ryzyko niewykrytego zakażenia kompleksem M. avium w grupie otrzymującej placebo. Model proporcjonalnego zagrożenia dla ryzyka infekcji złożonych M. avium obejmuje korekty dla takich różnic. W grupie klarytromycyny skorygowany współczynnik ryzyka wynosił 0,31 (95-procentowy przedział ufności, 0,18 do 0,53, P <0,001), co stanowi szacunkowo 69-procentowe zmniejszenie ryzyka rozsianego zakażenia kompleksem M. avium. Redukcja ryzyka była mniejsza wśród odbiorców klarytromycyny w Stanach Zjednoczonych niż wśród ich europejskich odpowiedników (60 procent vs. 89 procent). Rozsiane infekcje kompleksem M. avium opracowane w 21 procentach amerykańskich biorców placebo, w porównaniu z 11 procentami europejskich biorców placebo.
Tabela 3. Tabela 3. Względne ryzyko kultury pozytywnej dla kompleksu M. avium, zgodnie z najnowszą liczbą komórek CD4. Większość pacjentów, u których rozwinęły się zakażenia M. avium, miała liczbę CD4 w linii podstawowej znacznie poniżej wartości mediany (Tabela 3). Włączenie najnowszej liczby komórek CD4 do analizy pierwotnej zmniejszyło współczynnik ryzyka do 0,23 (przedział ufności 95%, od 0,14 do 0,44; P <0,001).
Odporność na klarytromycynę
Spośród 19 pozytywnych izolatów od pacjentów z grupy klarytromycyny minimalne hamujące stężenie klarytromycyny wynosiło .g na mililitr lub mniej w 7 izolatach, 4 .g na mililitr w i 512 .g na mililitr lub więcej w 11. W grupie placebo minimalne hamujące stężenie klarytromycyny wynosiło .g na mililitr lub mniej w 27 izolatach, 2 .g na mililitr w 23 i 4 .g na mililitr w 1; 2 izolaty były niedostępne do testowania.
Wszyscy biorcy klarytromycyny z lekoopornymi dodatnimi izolatami (minimalne stężenie hamujące,> 512 .g na mililitr) mieli liczbę komórek CD4 w linii podstawowej 25 na milimetr sześcienny lub mniej (mediana, 10). Wśród biorców klarytromycyny z dodatnimi wrażliwymi na lek izolatami, mediana liczby komórek CD4 w linii podstawowej wynosiła 25 na milimetr sześcienny (P = 0,006). Mediana czasu do wykrycia rozsianego zakażenia kompleksem M. avium wynosiła 385 dni wśród biorców klarytromycyny z lekoopornymi izolatami i 217 dni wśród osób z izolatami wrażliwymi na lek (P = 0,003). Mediana czasu leczenia w tych dwóch grupach wynosiła odpowiednio 12,8 i 5,5 miesiąca.
Śmiertelność
Rysunek 2. Rysunek 2. Krzywe przeżywalności Kaplan-Meier dla grup klarytromycyny i placebo. Liczbę pacjentów pozostających w każdej z grup leczenia w każdym 100-dniowym przedziale przedstawiono na dole figury.
W okresie leczenia i obserwacji obserwowano 107 zgonów w grupie klarytromycyny (32 procent) i 137 w grupie placebo (41 procent). Szacowany współczynnik ryzyka wynosił 0,75 (przedział ufności 95%, od 0,58 do 0,97, P = 0,026), 26 procent różnicy w śmiertelności sprzyjającej grupie klarytromycyny. Różnica w śmiertelności między obiema grupami była najbardziej wyraźna w ciągu pierwszych 12 miesięcy badania (ryc. 2)
[podobne: anakinra, buprenorfina, Enteroldiltiazem ]
[przypisy: apteka suwałki dyżur, apteka poznań dyżur, apteka rybnik dyżur ]