vacu term warszawa

Rozsiana infekcja kompleksem Mycobacterium avium jest najczęstszą ogólnoustrojową infekcją bakteryjną w zaawansowanych stadiach zespołu nabytego niedoboru odporności (AIDS), występującą u maksymalnie 40% pacjentów, 1, a jej częstość wydaje się wzrastać.2.3 Zakażenie M. kompleks avium wytwarza nocne poty, gorączkę, utratę wagi i biegunkę, 1,3 i zakażeni pacjenci mają krótsze przeżycie niż ci bez infekcji .4,5 Klarytromycyna jest antybiotykiem makrolidowym wykazującym aktywność in vitro6 i in vivo7,8 wobec kompleksu M. avium. Stosowany samodzielnie lub w połączeniu z innymi lekami klarytromycyna zmniejsza mikobakteremię i związane z nią objawy u pacjentów z AIDS. Jedynym lekiem zatwierdzonym przez Food and Drug Administration w leczeniu zakażenia M. avium complex jest klarytromycyna jako główny składnik terapii skojarzonej.
Metody
Głównym celem tego prospektywnego, wieloośrodkowego badania z podwójnie ślepą próbą było ustalenie skuteczności i bezpieczeństwa klarytromycyny w zapobieganiu rozsianej infekcji kompleksem M. avium u pacjentów z AIDS. Drugim celem było zbadanie wpływu klarytromycyny na przeżycie.
W analizie okresowej określonej w protokole, przeprowadzonej w czasie, gdy rozsiana infekcja kompleksem M. avium rozwinęła się u 50 pacjentów, częstość występowania infekcji była znacznie niższa w grupie klarytromycyny niż w grupie placebo. Ponieważ różnica między dwiema grupami spełniała ustalone z góry kryterium zakończenia próby, została zatrzymana.
Zapisy pacjentów
Pacjenci w wieku powyżej 12 lat, którzy mieli zakażenie ludzkim wirusem upośledzenia odporności (HIV), z pozytywnym testem immunoenzymatycznym potwierdzonym inną metodą, kwalifikowali się do rejestracji. Kobiety musiały być nieprzejednane i nieaktywne. Inne wymagania dotyczące kwalifikowalności to bezwzględna liczba limfocytów T CD4 wynosząca 100 lub mniej na milimetr sześcienny, co najmniej jedna ujemna hodowla krwi dla kompleksu M. avium w ciągu 30 dni przed randomizacją, wynik punktowy Karnofsky wynoszący 50 lub więcej oraz oczekiwana długość życia co najmniej sześć miesięcy.
Pacjenci byli wykluczani, jeśli mieli w przeszłości alergię lub nadwrażliwość na makrolidy, znaną lub podejrzewaną infekcję kompleksem M. avium, stopień niedokrwistości nieproporcjonalny do ciężkości podstawowej choroby, bezwzględną liczbę neutrofilów mniejszą niż 500 na milimetr sześcienny, poziom hemoglobiny mniejszy niż 8,0 g na decylitr, liczba płytek krwi mniejsza niż 50 000 na milimetr sześcienny, poziom kreatyniny w surowicy przekraczający dwukrotność górnej granicy normy, całkowity poziom bilirubiny przekraczający 2 / 2 razy górna granica normalnego zakresu lub poziomy aminotransferazy, które były ponad 10 razy wyższe od górnej granicy normalnego zakresu. Pacjenci otrzymujący leczenie terfenadyną, astemizolem, dowolnym lekiem o działaniu przeciwprątkowym, z wyjątkiem profilaktycznego izoniazydu lub jakiegokolwiek czynnika badawczego również zostali wykluczeni; pacjenci otrzymujący cyprofloksacynę lub klindamycynę w leczeniu zakażeń innych niż prątkowe byli uprawnieni, jeśli czas leczenia był krótszy niż 21 dni.
Protokół został zatwierdzony przez instytucjonalny komitet ds. Przeglądu w każdym centrum uczestniczącym
[patrz też: dienogest, flexagen, noni ]
[podobne: apteka śrem dyżur wrocław, apteka skoczów dyżur, apteka śrem dyżur ]